March 22, 2012

ರಹಸ್ಯ

ಕತ್ತಲ ಗರ್ಭದಿ ಅವಿತ ಬೆಳಕೆಷ್ಟೋ
ಮೌನದ ಗುಹಾಂತರಾಳದಿ ಅವಿತ ಮಾತುಗಳೆಷ್ಟೋ
ನಗುವಿನ ಸದ್ದಿನಲಿ ಅವಿತ ಕಣ್ಣೀರ ಹನಿಗಳೆಷ್ಟೋ
ಸುಖದ ಹಿಂದೆ ಅವಿತ ಧುಃಖದ ಪಾಲೆಷ್ಟೋ

ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ ಗೆಳೆಯಾ

ನನ್ನೊಳಗೆ ಅವಿತ ನಿನ್ನ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ಹೃದಯದಿ ಅವಿತ ಬಯಕೆಗಳ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ಮನಸಲಿ ಅವಿತ ಮೋಸಗಾರನ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ
ನನ್ನ ಜೀವನದ ಕಟು ಸತ್ಯಗಳ ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲ

ಆದರೂ

ದಿನ ಕಳೆದು ರಾತ್ರಿಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತವೆ
ಮೌನಗಳು ಅರ್ಥವಿರದ ಮಾತುಗಳಾಗುತ್ತವೆ
ಕಣ್ಣೀರ ಕರೆಯ ಮೇಲೆ ನಗುವಿನ ಲೇಪವಾಗುತ್ತವೆ
ಧುಃಖದ ಮರೆವನ್ನು ಸುಖ ಕೊಡುತ್ತವೆ


No comments:

Post a Comment